S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
       

REKLAMACE / NÁVODY

Záruka a reklamační řád

Postup při převzetí zásilky - REKLAMACE POŠKOZENÍ PŘEPRAVOU:

 • Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.
 • Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.)
 • V případě   poškození je povinen  kontaktovat přepravce a sepsat s ním zápis o škodě a o této záležitosti informovat prodávajícího.
 • Nebo se spojit přímo s řidičem  či jeho depem a sepsat "zápis o škodě". Pokud  tak kupující neučiní   v této době, nelze uznat nárok na reklamaci zásilky. Informujte přepravce

Přepravci

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.

Modletice 135

251 01 Říčany u Prahy    DPD sledování zásilek

DPD Reklamace

 

 

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

Průmyslová 5619/1

586 01 Jihlava      GLS slevování zásilek 

reklamace@gls-czech.com

 

WEIDO CZ s.r.o.

Pražská 180
Zdiby
PSČ 250 6

WEDO sledování zásilek

reklamace@wedo.cz

 

Uložeka

IN TIME SPEDICE s.r.o.

Na hřebenech II 1718/8

140 00 Praha 4,

Uloženka sledování zásilek

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 • Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. 

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, .u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet

Postup při reklamaci
Pro řádné vyřízení reklamace, je třeba dopravit zboží na adresu prodávajícího či přímo na servisní organizaci  :NK HOLDING s.r.o,  Hrušovany 105 ,43143,

tel. (+420 ) 608 125 123 servis@nadobi-baf.cz

zde posoudí neprodleně povahu závady a informují odběratele o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli.


Doby při vyřizování reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.


Než budete zboží reklamovat

V případě, že máte problém s daným zbožím či nejste schopni se spojit s prodávajícím ( či se shledáte s neprofesionálním jednáním prodejců) doporučujeme obrátit se přímo na dovozce na tel.: 608 125 123

Odpovědnost

Provozovatel upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, některé fotografie mohou být ilustrační či již zastaralé, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

 • Tento reklamační řád nabývá účinnost 01.01.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení

 

pro urychlení vyřízení reklamace vyplňte reklamační list, zašlete jej mailem na 608125123@seznam.cz a ve dvojím vyhotovení přiložte ke zboží

(dle potřeby Vám zašleme reklamační list v el. Podobě )

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • *s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto
 • *reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • *doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.)

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

vzory reklamačních listů ke stažení:

http://www.formstudio.cz/formulare/pdf/nu_06ReklamList.pdf

s případnými dotazy se obracejte na telefon 608 125 123 ( prozvoňte - zavoláme Vám )

nebo přímo náš reklamační list

REKLAMAČNÍ LIST číslo:

 

REKLAMUJÍCÍ :

Kontaktní osoba-

Tel.číslo-

Mobil-

E-mail-

 

 

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:

 

DATUM NÁKUPU:
(Datum vystavení faktury)

 

ČÍSLO FAKTURY:

Kopii dokladu o koupi přiložte k reklamačnímu listu

 

 

 

Podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis reklamujícího: _________________________________________

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodejce či servisní organizace)

Jméno technika:

 

Vyjádření technika:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis technika: _________________________________________

 

Zboží vydáno kupujícímu: nové / opravené / neopravené/zamítnutí - důvod**

Poznámky:

 

 

 

Datum: __________________ Podpis prodejce: _________________________________________

**) Nehodící se škrtněte!

Reklamační řád ke stažení v PDF: http://www.titanovepanve.com/zaruka-a-reklamacni-rad.pdf 

doporučuje zákazníkům se seznámit před koupí s návodem k použití:

návod je zde, v potvrzení objednávky a při doručení i na spodní straně českého přebalu( tašky )

Před prvním použitím opláchněte nádobí  teplou vodou s kapkou mycího prostředku. Opláchněte vařící čistou vodou - to je vše co musíte udělat před prvním použitím. Doporučuje se nádobí otřít do sucha a vnitřní stranu nakonzervovat lehce pokrmovým tukem či kvalitním olejem na smažení.

 • Vždy používejte správnou varnou desku pro její průměr odpovídá spodní části výrobku, slouží k úspoře energie ní.
 • Při použití plynového sporáku průměr plamene nikdy nesmí být větší než dno pánve. Plamen nesmí zasahovat na boční strany nádobí, vyhnete se pak možnosti oddělení povlaku a přehřátí.
 • Vezměte prosím na vědomí, že naše výrobky již po cca 3 minutách dosáhnout teploty 300°C. Indukční nádobí má jeden ještě kratší dobu ohřevu, prosím včas snižte teplotu při střední teplotě.
 • Nikdy nezahřívejte naše výrobky, když jsou prázdné, používejte alespoň trochu oleje . Zahřívání prázdného nádobí může způsobit přehřátí a zničení povrchu. Výsledek se projeví  hnědým zbarvením, v nejhorším případě pak oddělením povrchové úpravy  • Pro pečení postačí nastavení střední teploty. TIPY A PÉČE : Abyste mohli pracovat s vysoce kvalitním  nádobím s  dlouhotrvajícím potěšením dodržujte pár cenných rad. Plná záruka  2 roky se vztahuje na všechny  od data prodeje. Záruka se nevztahuje v případě nesprávného použití (Solení do prázdného nádobí. Škrábance, mechanický otěr ná ,skvrny po agresivních čistících přípravcích, změna barvy způsobená tabletami myčky na nádobí. Nádobí je určeno pro ruční mytí bez chemie. V případě silného znečistění nechte nádobí odmočit v teplé vodě. Záruka se nevztahuje na  Poškození způsobené. Záruka se nevztahuje na jakékoli řezné , mechanické poškrábání, pokud  dojde k poškození  v povrchu vnitřního varné plochy , jde o kosmetickou záležitost  neovlivňují chování při smažení a/nebo vaření. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte nás kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Kvalita produktu a spokojenost zákazníků je na prvním místě, Cítíme tradiční hodnoty, jako je léty prověřená kvalita a kvalitně odvedená práce. S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat na telefonu 608 125 123 í Vyhrazujeme si právo na změny designu a tvaru. eventuální Jakékoli barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku. Používejte pouze kvalitní tuky a oleje • Pro přípravu zvolte tuk nebo olej, který má požadované vlastnosti požadovanou teplotu smažení. • Vhodné jsou dietní tuky a margaríny a většina olejů lisovaných za studena obvykle není vhodné ke smažení. • Pokud se použitý tuk nebo olej vznítí, nepoužívejte k uhašení vodu. V tomto případě použijte víko popřípadě hasicí deka, nebo pěnový hasicí přístroj. Pro dlouhou životnost • Používejte dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní. • Nepoužívejte kovové náčiní a kuchyňské náčiní s ostrými hranami ,nikdy nekrájejte v  nádobí. čištění • Měkkou utěrkou, teplou vodou s kapkou saponátu být dost. • doporučujeme mýt ručně, protože v mnoha tabletách do myček jsou proteinová rozpouštědla, která poškozují nepřilnavý povlak. • Nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí prostředky na trouby nebo Drhnoucí houbičky, protože poškodí nepřilnavou vrstvu. Více informací • K použití na skleněné desce ( indukce / sklo keramika )Nádobí nikdy netahejte ani netlačte, neposouvejte ze strany na stranu, ale mírně nadzvedněte aby nedošlo k poškrábání povrchu desky. Vyhněte se solení v blízkosti varné desky. Hrubá sůl může poškrábat varnou desku. • Pokud se rukojeť nebo boční rukojeť uvolní, můžete ji opravit snadno  jedním utáhnutím šroubovákem. • Pokud se Vám povrchy opotřebují , nebo si je poškodíte, lze je samozřejmě zrenovovat.
Návod k použití

Před prvním použitím opláchněte nádobí  teplou vodou s kapkou mycího prostředku. Opláchněte vařící čistou vodou - to je vše co musíte udělat před prvním použitím. Doporučuje se nádobí otřít do sucha a vnitřní stranu nakonzervovat lehce pokrmovým tukem či kvalitním olejem na smažení.

 • Vždy používejte správnou varnou desku pro její průměr odpovídá spodní části výrobku, slouží k úspoře energie ní.
 • Při použití plynového sporáku průměr plamene nikdy nesmí být větší než dno pánve. Plamen nesmí zasahovat na boční strany nádobí, vyhnete se pak možnosti oddělení povlaku a přehřátí.
 • Vezměte prosím na vědomí, že naše výrobky již po cca 3 minutách dosáhnout teploty 300°C. Indukční nádobí má jeden ještě kratší dobu ohřevu, prosím včas snižte teplotu při střední teplotě.
 • Nikdy nezahřívejte naše výrobky, když jsou prázdné, používejte alespoň trochu oleje . Zahřívání prázdného nádobí může způsobit přehřátí a zničení povrchu. Výsledek se projeví  hnědým zbarvením, v nejhorším případě pak oddělením povrchové úpravy  • Pro pečení postačí nastavení střední teploty. TIPY A PÉČE : Abyste mohli pracovat s vysoce kvalitním  nádobím s  dlouhotrvajícím potěšením dodržujte pár cenných rad. Plná záruka  2 roky se vztahuje na všechny  od data prodeje. Záruka se nevztahuje v případě nesprávného použití (Solení do prázdného nádobí. Škrábance, mechanický otěr ná ,skvrny po agresivních čistících přípravcích, změna barvy způsobená tabletami myčky na nádobí. Nádobí je určeno pro ruční mytí bez chemie. V případě silného znečistění nechte nádobí odmočit v teplé vodě. Záruka se nevztahuje na  Poškození způsobené. Záruka se nevztahuje na jakékoli řezné , mechanické poškrábání, pokud  dojde k poškození  v povrchu vnitřního varné plochy , jde o kosmetickou záležitost  neovlivňují chování při smažení a/nebo vaření. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte nás kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Kvalita produktu a spokojenost zákazníků je na prvním místě, Cítíme tradiční hodnoty, jako je léty prověřená kvalita a kvalitně odvedená práce. S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat na telefonu 608 125 123 í Vyhrazujeme si právo na změny designu a tvaru. eventuální Jakékoli barevné odchylky jsou způsobeny procesem tisku. Používejte pouze kvalitní tuky a oleje • Pro přípravu zvolte tuk nebo olej, který má požadované vlastnosti požadovanou teplotu smažení. • Vhodné jsou dietní tuky a margaríny a většina olejů lisovaných za studena obvykle není vhodné ke smažení. • Pokud se použitý tuk nebo olej vznítí, nepoužívejte k uhašení vodu. V tomto případě použijte víko popřípadě hasicí deka, nebo pěnový hasicí přístroj. Pro dlouhou životnost • Používejte dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní. • Nepoužívejte kovové náčiní a kuchyňské náčiní s ostrými hranami ,nikdy nekrájejte v  nádobí. čištění • Měkkou utěrkou, teplou vodou s kapkou saponátu být dost. • doporučujeme mýt ručně, protože v mnoha tabletách do myček jsou proteinová rozpouštědla, která poškozují nepřilnavý povlak. • Nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí prostředky na trouby nebo Drhnoucí houbičky, protože poškodí nepřilnavou vrstvu. Více informací • K použití na skleněné desce ( indukce / sklo keramika )Nádobí nikdy netahejte ani netlačte, neposouvejte ze strany na stranu, ale mírně nadzvedněte aby nedošlo k poškrábání povrchu desky. Vyhněte se solení v blízkosti varné desky. Hrubá sůl může poškrábat varnou desku. • Pokud se rukojeť nebo boční rukojeť uvolní, můžete ji opravit snadno  jedním utáhnutím šroubovákem. • Pokud se Vám povrchy opotřebují , nebo si je poškodíte, lze je samozřejmě zrenovovat.
 • v nádobí je určeno pro vaření , nikoliv pro skladování pokrmů. Kyselé pokrmy mohou poškodit nepřilnavou vrstvu
ZDJmM